Devi geet lyrics | devi geet bhojpuri lyrics | Devi lokgeet lyrics | by Sarita lokgeet

कवन अभागीन के करनवा बसेलु परबतवा ए मैया कवन अभागीन के करनवा बसेलु परबतवा ए मैया।

निचवा रहतुत टिकवा पेनहती ऊपर चढत डर लागे बसेलु परबतवा ए मैया।

कवन अभागीन के करनवा बसेलु परबतवा ए मैया कवन अभागीन के करनवा बसेलु परबतवा ए मैया।

निचवा रहतुत झुमका पेनहती निचवा रहतुत नथिया पेनहती ऊपर चढत डर लागे बसेलु परबतवा ए मैया।

कवन अभागीन के करनवा बसेलु परबतवा ए मैया कवन अभागीन के करनवा बसेलु परबतवा ए मैया।

निचवा रहतुत चुनरी ओढइती पियरी पेनहइती ऊपर चढत डर लागे बसेलु परबतवा ए मैया।

कवन अभागीन के करनवा बसेलु परबतवा ए मैया कवन अभागीन के करनवा बसेलु परबतवा ए मैया।

निचवा रहतुत पायल पेनहइती निचवा रहतुत बिछीया पेनहइती ऊपर चढत डर लागे बसेलु परबतवा ए मैया।

कवन अभागीन के करनवा बसेलु परबतवा ए मैया कवन अभागीन के करनवा बसेलु परबतवा ए मैया।

निचवा रहतुत चूडियाँ पेनहइती निचवा रहतुत कँगना पेनहइती ऊपर चढत डर लागे बसेलु परबतवा ए मैया।


https://youtu.be/0FpoIvMOYM0